ปรัชญาในการทำงาน
หน้าหลัก > เกี่ยวกับ AMS > ปรัชญาในการทำงาน

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ได้รับเลือกเป็นอันดับแรกในการให้บริการด้านการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในประเทศไทย

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ AMS:

ต้องเป็นบริษัทที่ถูกลูกค้ากล่าวถึงในด้านความพึงพอใจของการให้บริการ

  ต้องเป็นผู้สร้างมาตรฐานให้แก่ ภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในประเทศไทย

  ต้องมั่นใจว่าสามารถทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ

  ต้องมุ่งเน้นการปรับปรุงทางด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  ต้องมีการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร

  ต้องให้ความไว้วางใจแก่บุคลากรในการตัดสินใจ

  ต้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณค่าที่ดีต่อสังคม

พันธกิจ

ให้บริการด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับสากล แก่ภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในประเทศไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิผลต่อต้นทุน

AMS มีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของลูกค้า โดยการช่วยให้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเป็นไปอย่างคุ้มค่า, มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบคุณภาพ และความปลอดภัย

ค่านิยม

ผู้บริหารและบุคลากรของ AMS จะขับเคลื่อนธุรกิจตามข้อตกลงร่วมกันดังนี้. . . .

  ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย

  ต้องทำทุกสิ่งให้ดีที่สุด

  ต้องคำนึงถึงความสำเร็จของลูกค้า

  ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลงทางธุรกิจที่ทำไว้

  ทำงานเป็นทีม และเปิดกว้างในการรับข้อมูล

  ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  ต้องสนับสนุนสิ่งที่ดีให้กับสังคมไทย